alimenty na dziecko

Wysokość alimentów

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Wysokość alimentów zależy od dwóch rzeczy: uzasadnionych potrzeb dziecka oraz możliwości zarobkowych i majątkowych rodzica. Potrzeby dziecka są różne w zależności od jego wieku czy stanu zdrowia i należą do nich wydatki na wyżywienie, mieszkanie, leczenie, odzież, naukę, rozwijanie zainteresowań, wycieczki i podróże, zajęcia sportowe. Im dziecko starsze, tym większe są na niego wydatki, a co za tym idzie wyższe powinny być alimenty. Należy podkreślić, że rodzice są zobowiązani zapewnić swoim dzieciom utrzymanie na takiej samej stopie życiowej, na jakiej sami żyją. Trudna sytuacja materialna nie zwalnia ich od obowiązku alimentacyjnego, muszą się dzielić nawet bardzo niskimi dochodami. Wysokość uzyskiwanego wynagrodzenia nie zawsze jest miarodajna przy orzekaniu o wysokości obowiązku alimentacyjnego (szczególnie w przypadku ukrywaniu rzeczywistych dochodów), sąd powinien wziąć pod uwagę możliwości zarobkowe, a więc wysokość wynagrodzenia jakie zobowiązany osiągałby, gdyby podjął pracę adekwatną do stanu swojego zdrowia oraz wykształcenia na lokalnym rynku pracy.

Alimenty na rzecz pełnoletniego dziecka

Nie ma górnego wieku, do którego dzieci mogą żądać alimentów, jedyną granicą jest nadejście chwili, kiedy to są one już w stanie samodzielnie się utrzymać. Rodzice mają zatem obowiązek dostarczać dziecku środków utrzymania i wychowania również wtedy, gdy ukończyło ono 18 lat, ale ciągle się uczy i przygotowuje do określonego zawodu, a nie ma żadnych własnych źródeł dochodu. Orzecznictwo dotyczące obowiązku alimentacyjnego uczącego się dziecka wyjaśnia, że dziecko, które nie tylko osiągnęło pełnoletność, ale zdobyło również wykształcenie umożliwiające znalezienie pracy zarobkowej, nie traci prawa do alimentów, jeśli chce np. kontynuować naukę i zamiar ten jest usprawiedliwiony dotychczas osiąganymi wynikami w nauce. Rodzice nie są jednak obowiązani dostarczać środków utrzymania dziecku, które jest już przygotowane należycie do wykonywania odpowiedniego dla siebie zawodu, a podejmuje w celu podniesienia kwalifikacji dalsze kształcenie, ale w studiach się zaniedbuje, nie robi należytych postępów. Rodzic może uchylić się od obowiązku alimentacyjnego względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się. Ponadto zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego – dziecko narusza ogólnie przyjęte normy w stosunku do zobowiązanego rodzica.

Zmiana obowiązku alimentacyjnego – podwyższenie lub obniżenie alimentów

Następnego dnia po uprawomocnieniu się wyroku ustalającego obowiązek alimentacyjny zarówno uprawniony do alimentów jak i zobowiązany do ich płacenia może żądać jego zmiany – podwyższenia, obniżenia czy też uchylenia. Pod warunkiem, że nastąpiła zmiana stosunków, czyli istotne zwiększenie, zmniejszenie lub ustanie możliwości zarobkowych zobowiązanego do płacenia lub też istotne zmniejszenie lub zwiększenie potrzeb uprawnionego do alimentów. Należy pamiętać, iż żądanie uchylenia alimentów może uzasadniać jedynie zmiana stosunków polegająca na całkowitym ustaniu możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego bądź na uzyskaniu przez uprawnionego zdolności do samodzielnego utrzymania się.